SURVEY


 Site Survey & Selection (Shop house)

ณ. ปัจจุบัน จำนวนห้างสรรรพสินค้า หรือ Development ที่เกิดขึ้นใหม่มีไม่มากนัก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การแข่งขันอย่างรุนแรง , กฎหมายค้าปลีก-ส่ง และเงินลงทุนที่สูงมาก ทำให้ธุรกิจ Retail ที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้าได้ทั้งหมด จึงได้แสวงหาช่องทางการขยายสาขา ซึ่งตึกแถว (Shop house)ได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ธุรกิจ Retail ส่วนใหญ่ใช้เป็นช่องทางการขยายสาขา

ดังนั้น บริษัท เรียล ทูเก็ตเธอร์จำกัด ได้เล็งเห็นความต้องการของธุรกิจ Retail จึงได้พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการสำรวจ และเลือกสรรทำเลการขยายสาขา ประกอบกับทีมงานมีประสบการณ์ทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ผลงานที่โดดเด่น คือ การสำรวจและเลือกสรรการเปิดสาขา ของ Pizza Hut Delivery ภายในปี 2000 จำนวนไม่น้อยกว่า 70 สาขา (เฉพาะ Shop house)

บริษัทฯ ได้เคยทำSite Survey & Selection ให้กับ บริษัทฯ และร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการขยายตัวในพื้นที่ที่ไม่แน่ใจว่าสามารถเปิดบริการได้หรือไม่ รวมถึงการเป็น Exclusive Broker เช่น Citibank (Citiloan), Kasikorn Bank, CP Freshmart, Lotus Express, เป็นต้น


โทร : 02-416-8890-2 Email : real-admin@realtogether.co.th
LOCATION IN GOOGLE MAPS