CONSALTANT

 

บริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษาและวางแผนการลงทุนให้กับกลุ่มห้างสรรพสินค้า ที่ต้องการจะเปิดโครงการใหม่หรือ ปรับปรุงโครงการเดิมให้เป็นรูปแบบห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่และทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

บริษัทเป็นปรึกษาวิชาการ ด้านนโยบายและการวางแผน,  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะพนักงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการอบรมทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ศึกษาและติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทำให้สามารถสรรหาพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า โทร : 02-416-8890-2 Email : real-admin@realtogether.co.th
LOCATION IN GOOGLE MAPS